Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

Článok I.

Vymedzenie pojmov 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky w w w .laco.lead1.eu (ďalej len „stránka“) je Ladislav Kindernay, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Kindernay – LEAD 1, IČO: 43 330 347, DIČ: 1048682151, miesto podnikania: Rudlovská cesta 52, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Banská Bystrica pod č.: 620-25885, tel. č.: +421 907 831 811, e-mail: wwwlacolead1eu @ gmail.com  , ktorý je zároveň predávajúcim a poskytovateľom služieb ponúkaných na stránke (ďalej len „poskytovateľ“). 2. Objednávateľom je každý návštevník stránky, ktorý vyplní a odošle vstupný formulár za účelom získania niektorej z  ponúkaných služieb na stránke za odplatu. 2. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) , Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  


Článok II.

Charakteristika poskytovaných programov A:Programy online tréner 1. Poskytovateľ ako dlhoročný kulturista ponúka na stránke poskytovanie nasledujúcich programov: profesionálne zostavenie programu na mieru objednávateľa podľa údajov uvedených objednávateľom o jeho osobe vo vstupnom formulári, obsahujúceho tréningový a/ alebo stravovací a suplementačný plán, s cieľom zmeny postavy objednávateľa. Zmena postavy spočíva v jej formovaní a to buď a) v náraste svalovej hmoty a sily alebo b) v úbytku tuku a znížení telesnej hmotnosti. 2. Podľa výberu objednávateľa vypracuje poskytovateľ na mieru pre objednávateľa: • program obsahujúci stravovací plán, suplementačný plán a tréningový plán a to: • na úbytok podkožného tuku a znížení telesnej hmotnosti, • alebo na nárast svalovej hmoty a sily. Objednávateľ má na výber nasledujúce typy programu: • Základ: vypracovanie stravovacieho plánu, suplementačného plánu a tréningového plánu bez ďalšej podpory trénera, cena: 100,- EUR, ◦ S online podporou: vypracovanie stravovacieho plánu, suplementačného plánu a tréningového plánu s online podporou trénera, cena: 170,- EUR, Alebo stravovací plán (bez tréningového plánu) a to: • na úbytok podkožného tuku a znížení telesnej hmotnosti, • alebo na nárast svalovej hmoty a sily.   Objednávateľ má na výber nasledujúce typy stravovacieho plánu - jedálnička: • Základ: vypracovanie stravovacieho plánu bez ďalšej podpory trénera, cena: 50,- EUR, • S online podporou: vypracovanie stravovacieho plánu s online podporou trénera, cena: 120,- EUR, alebo • tréningový plán na formovanie postavy pre ženu alebo pre muža (bez stravovacieho plánu). Objednávateľ má na výber nasledujúce typy tréningového plánu: • Základ: vypracovanie tréningového plánu bez ďalšej podpory trénera, cena: 50,- EUR, • S online podporou: vypracovanie tréningového plánu s online podporou trénera, cena: 120,- EUR 2. Spôsob uzatvárania zmluvy Návrh na uzavretie zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby podľa výberu objednávateľa za cenu a za podmienok uvedených v objednávke, zasiela objednávateľ poskytovateľovi vo forme vyplneného a odoslaného formulára umiestneného na internetovej stránke poskytovateľa.  Objednávateľ vyplní krátky úvodný formulár uvedený na stránke a vyplnený úvodný formulár odošle kliknutím na ikonu „Pokračovať“. Následne stránka ponúkne objednávateľovi na vyplnenie podrobnejší vstupný formulár, podľa ním zvolenej služby v úvodnom formulári. Pre riadne poskytnutie služby je potrebné vyplniť požadované údaje vo vstupnom formulári čo najpodrobnejšie a najpresnejšie a zároveň vybrať si typ služby (Základ, Standard alebo Prémium). Vyplnený vstupný formulár objednávateľ odošle kliknutím na ikonu „Objednávka s povinnosťou platby“ (ďalej len „objednávka“). Kliknutím na ikonu „Objednávka s povinnosťou platby“ objednávateľ výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednané služby. Pred uskutočnením objednávky má objednávateľ ešte možnosť vrátiť sa do objednávkového formulára, kde môže kontrolovať a meniť už vyplnené údaje. Následne po odoslaní objednávky obdrží objednávateľ automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky (ďalej len „akceptácia objednávky“).  Objednávateľ zodpovedá za správnosť a plnú funkčnosť e-mailovej adresy, ktorú uviedol v objednávke. Zmluva a všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku, zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva bude poskytovateľom uložená v elektronickej podobe po nevyhnutný čas a bude objednávateľovi prístupná na jeho žiadosť. B: Užívateľské programy Poskytovateľ ponúka po registrácii na stránke nasledujúce užívateľské programy Na webovej stránke sa registrujete vložením svojho užívateľského mena, hesla,emailu, mena a priezviska. Regitráciou Vám bude pridelené číslo Vašej Zákazníckej karty.  Úspešnú registráciu Vám e-mailom bezodkladne potvrdíme (ďalej len “Registrácia”).Na dokončenie registrácie je potrebné kliknúť na odkaz vo Vašom  e-maily. Týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia Užívateľského účtu. 1.       Registráciou Vám vznikne užívateľský účet, prostredníctvom ktorého budete mať zabezpečený prístup k Službe (ďalej len „Užívateľský účet“).


Článok III.

Cena 1. Poskytovateľ poskytuje ponúkané služby za odplatu, ktorou je celková cena uvedená pri špecifikácii jednotlivých služieb. 2. Všetky ceny uvádzané na stránke pri špecifikácii jednotlivých služieb („Ponuka on-line služieb“) sú konečné. Poskytovateľ je platca DPH. 3. Poskytovateľ a objednávateľ sú viazaní cenou uvedenou na stránke v momente odoslania vyplneného vstupného formulára kliknutím na ikonu „ODOSLAŤ s povinnosťou platby“ objednávateľom (ďalej aj ako „objednávka“).


Článok IV.

Dodacie a platobné podmienky 1. Objednávateľ je povinný zaplatiť za objednanú službu cenu, ktorá sa mu zobrazí na stránke po vyplnení vstupného formulára a kliknutí na ikonu „Objednávka s povinnosťou platby“, spolu s pokynmi na úhradu (t. j. číslo účtu a variabilný symbol). Objednávateľ vyplnením vstupného formulára a kliknutím na ikonu „Objednávka s povinnosťou platby“ súhlasí s cenou ním objednanej služby, jeho objednávka sa stáva pre neho záväznou a vzniká jeho povinnosť zaplatiť cenu objednanej služby. 2. Na e-mail uvedený objednávateľom v úvodnom formulári príde automaticky objednávateľovi potvrdzujúca správa, obsahujúca: a) potvrdenie prijatia objednávky poskytovateľom, b) proforma faktúru poskytovateľa obsahujúcu špecifikáciu objednanej služby, cenu, fakturačné a platobné údaje, 3. Poskytovateľovi vznikne povinnosť poskytnúť objednávateľovi objednanú službu až zaplatením ceny objednávateľom v celom rozsahu. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za objednanú službu najneskôr do 10 dní odo dňa vykonania objednávky. Cena sa považuje za zaplatenú riadne a včas jej pripísaním na účet poskytovateľa v celom rozsahu najneskôr desiaty deň odo dňa odoslania vstupného formulára, pričom deň odoslania vstupného formulára sa do tejto lehoty nezapočítava. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí cenu za objednanú službu riadne a včas, má sa za to, že od zmluvy odstúpil a zmluva o poskytovaní služieb zanikne od počiatku. 4. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa zaplatenia ceny v celom rozsahu, nie však skôr ako uplynie 14-dňová lehota objednávateľovi na odstúpenie od zmluvy, elektronicky na e-mail objednávateľa uvedený v úvodnom formulári, zaslať objednávateľovi objednaný program alebo plán, vypracovaný na mieru objednávateľa podľa údajov uvedených objednávateľom vo vstupnom formulári, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Poskytovateľ v e-maily zároveň uvedie rady a typy ako čo najefektívnejšie využívať vypracovaný program alebo plán. Prílohou e-mailu je aj riadna faktúra poskytovateľa, už uhradená. 5. V prípade, ak si objednávateľ objedná typ služby Štandard alebo Premium, poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi (i) e-mailovú alebo (ii) e-mailovú a telefonickú podporu trénera (podľa objednaného typu služby) počas trojmesačnej doby, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni odoslania na mieru vypracovaného programu alebo plánu objednávateľovi. 6. V prípade, ak objednávateľ udelí poskytovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy spolu s vyhlásením o tom, že bol riadne poučený podľa čl. VI. týchto VOP, vznikne Poskytovateľovi povinnosť poskytnúť objednávateľovi objednanú službu do 7 dní odo dňa zaplatenia ceny v celom rozsahu.


Článok V.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 1. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, pokiaľ mu objednaná služba nebola už dodaná! Nakoľko sa jedná o službu, vypracovanie programu pre konkrétneho človeka, s jeho vstupnými parametrami, po vypracovaní programu a jeho doručení klientovi, právo na odstúpenie zmluvy objednávateľovi zaniká! 2. Ak objednávateľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. 3. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy po tom, čo udelil poskytovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy objednávateľ informuje poskytovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným na adresu Poskytovateľa: Ladislav Kindernay – LEAD 1, IČO: 43 330 347, miesto podnikania: Rudlovská cesta 52, 974 01 Banská Bystrica, alebo na e-mail: wwwlacolead1eu @ gmail.com , alebo elektronicky prostredníctvom internetovej stránky w w w .laco.lead1.eu vyplnením a zaslaním vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy. Ak objednávateľ využije túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy mu Poskytovateľ bezodkladne potvrdí e-mailom. 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak objednávateľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 6. Po odstúpení od zmluvy v prípade že objednávateľovi nebol doručený predmet zmluvy, teda objednaný program, poskytovateľ vráti objednávateľovi všetky platby, ktoré objednávateľ uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od tejto zmluvy. V prípade, že objednaný program doručený bol, objednávateľovi zaniká právo na vrátenie platby za program. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil pri platbe objednávateľ, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


Článok VI.

Reklamácia, vybavovanie podnetov a sťažností 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby sú poskytnuté objednávateľovi podľa podmienok a kritérií uvedených v týchto VOP. Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytnutých služieb podľa všeobecného predpisu (Občiansky zákonník) 2. Objednávateľ je oprávnený vady poskytnutých služieb písomne reklamovať u poskytovateľa, v lehote 10 dní od poskytnutia služieb poskytovateľom. Na neskoršiu reklamáciu poskytovateľ nie je povinný prihliadnuť, bude považovaná iba za informáciu, z ktorej nevyplývajú poskytovateľovi žiadne povinnosti. 3. Poskytovateľ reklamáciu posúdi a oznámi písomne výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia objednávateľovi. 4. V prípade, ak je reklamácia opodstatnená, poskytovateľ vykoná nápravné opatrenie. V prípade, ak reklamácia nie je opodstatnená, oznámi poskytovateľ túto skutočnosť písomne objednávateľovi. 5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo aby bola vada bezplatne, bezodkladne a riadne odstránená. 6. Ak ide vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu využitiu poskytnutých služieb, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny alebo na odstúpenie od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy sa primerane použijú ustanovenia čl. VI. týchto VOP. 7. Poskytovateľ nezodpovedá za výsledok dosiahnutý objednávateľom cvičením a/ alebo stravovaním podľa programu/ plánu vypracovaného poskytovateľom. 8. Poskytovateľ nezodpovedá za zdravotný stav objednávateľa a nezodpovedá za ujmu na zdraví objednávateľa spôsobenú pri cvičení a / alebo stravovaní podľa programu/ plánu vypracovaného poskytovateľom. 9. Ak objednávateľ, ktorý si objednal typ služby Standard alebo Premium, nevyužil e-mailovú alebo e-mailovú a telefonickú podporu trénera z dôvodov na strane objednávateľa, nemá nárok na vrátenie ceny ani jej časti. 2. Objednávajúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na laco.lead1.eu (zavináč) gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. 3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok VII.

Ochrana osobných údajov 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) 2. Poskytovateľ neposkytuje osobné údaje objednávateľa tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly. 3. Objednávateľom poskytnuté údaje, a to titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, vek, výška, sú spracúvané výhradne za účelom poskytnutia riadneho plnenia objednávateľovi zo zmluvy. 2. Objednávateľ má v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva: • Poskytovateľ týmto oznamuje objednávateľovi, že zmysle zákona o ochrane osobných údajov poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov objednávateľa je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán. • Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je spotrebiteľom je povinný oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. • Objednávateľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky udeliť poskytovateľovi svoj súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, aby poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov objednávateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. • Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri objednávke uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene svojich osobných údajov. • Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. • Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia je objednávateľ ako dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií; c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. • Objednávateľ na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku; alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. • Objednávateľ pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. • Ak Objednávateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Objednávateľ nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. • Objednávateľ je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže objednávateľ jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Jednotlivé cookies možno taktiež blokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky.


Článok VIII.

Záverečné ustanovenia 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a objednávateľom sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami v znení platnom a zároveň zverejnenom na stránke poskytovateľa v momente odoslania objednávky objednávateľom. 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.laco.lead1.eu. 3. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. O elektronickom obchode. 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 08.01.2024.

Výsledky Klientov

Danielin príbeh o zbavení sa prebytočných kíl a bolestí kĺbov

Laca poznám od strednej školy. Už vtedy sa venoval športu. Ja som vzťah k športu alebo akejkoľvek fyzickej aktivite nikdy nemala. Pretrvával vzťah k „dobrému a hlavne nezdravému jedlu“. Po dvoch tehotenstvách a nulových stravovac...

Zo 150 kg k dnešnej forme

Už od čias kedy som navštevoval základnú školu, som mal vždy nejaké to kilo naviac. Ako 26 ročný som vážil okolo 135 kg a moja hmotnosť sa postupne vyšplhala až na 150 kg. Aj napriek tejto hmotnosti som v tých časoch pravidelne na...

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA