laco.lead1.eu

LACO.LEAD1.EU - OSOBNÝ TRÉNERPROFIL TRÉNERA


uverejnené: 6 októbra 2013SPRÁVNA ODPOVEĎ JE: PEŤA KUBANDOVÁ /KÁ/zrebovanie


žrebovanie vo fitness Active v BB, 4.10.2013zrebovanie

zrebovanie


VÝHERCOM SA STAL: Ľudovít Gríger
GRATULUJEME !uverejnené: 28 augusta 2013

Súťaž o L-karnitín a spaľovače tuku - L-carnitin 110000, super fat burner, chromium picolinate


laco.lead1.eu súťaž

Súťaž trvá od 28.8.2013 do 30.9.2013 a bude vyhodnotená 4.10.2013.Výherca získa L-carnitin 110000 od firmy Holma, Super fat burner - fi.Biotech, Chromium picolinate - fi. Scitec nutritionSÚŤAŽNÁ OTÁZKA:


Uhádnite ktorej dáme na obrázku patria tieto nôžky???


laco.lead1.eu súťaž

Poradím, že patria jednej osobe zo stránky www.laco.lead1.eu.Do Súťaže bude zaradený každý (podľa pravidiel súťaže), kto od 28.8.2013 do 30.9.2013 pošle správny tip cez nižšie uvedený formulár.
MENO A PRIEZVISKO:     
TELEFÓN/MOBIL:     
E-MAIL:     
ODPOVEĎ NA OTÁZKU:     
 
    OCHRANA PROTI SPAMU:       Vypočítajte koľko je 1 + 2:
 
 
DO SÚŤAŽE SÚ ZARADENÉ LEN KOMPLETNE VYPLNENÉ FORMULÁRE !

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:Podmienky súťaží na Laco.Lead1.eu

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom stránky.

Do súťaže sa nesmú zapojiť osoby ktoré sú uvedené na stránke Laco.Lead1.eu ani zmluvní spolupracovníci spoločností prevádzkujúcich stránku Laco.Lead1.eu, ani zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na Laco.Lead1.eu. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá správne odpovedala na súťažné otázky a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa stránky.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Laco.Lead1.eu nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje Laco.Lead1.eu na výhercu.

Žrebovanie výhercu prebehne 4.10.2013 vo fitnes Active v Banskej Bystrici.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi stránky Laco.Lead1.eu výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail ...), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby Laco.Lead1.eu zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovával, zhromažďoval, usporadúval, vyhľadával, prehľadával, kombinoval, preskupoval.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ stránky Laco.Lead1.eu poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Prevádzkovateľ stránky Laco.Lead1.eu zároveň sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Laco.Lead1.eu zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Výhra a výhody získané v súťažiach na Laco.Lead1.eu nie sú právne vymáhateľné.

Laco.Lead1.eu si vyhradzuje právo pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Laco.Lead1.eu si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

VÝSLEDKY KLIENTOVtrener nabratie svalov
Jožo Bucha - premena postavy
účastník súťaže - Do formy
trener chudnutie
mínus 60 kilo -
Bebe
účastníčka súťaže - Do formy
vypracovanie programu na chudnutie
Prešiel jeden rok -
Barborka Tirčová

viac


SOCIÁLNE SIETE


LACO.LEAD1.EU - OSOBNÝ TRÉNER - NA YOUTUBE


Váš úspech v zmene postavy - laco.lead1.eu - NA FACEBOOKu

ČLÁNKYVianoce, Silvester, ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Vianoce → Silvester → ??? → ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
1.1.2015
5 rokov tréningu - Jarka
5 rokov ... a nič :)
3.4.2015
Prešiel jeden rok - Barborka Tirčová
Prešiel jeden rok - Barborka Tirčová
21.4.2015
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK - p.f. 2018
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK - p.f. 2018
31.12.2017

viac


NUTRIČNÉ HODNOTY

ANATÓMIA

FÓRUM

PARTNERI


MB TECH s.r.o.

Strechy BB
All rights reserved       © LEAD 1 - since 2009